changeset 1145:2513b26cd710

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 08 Feb 2007 23:13:45 +0100
parents b8f5fe2d666a
children d9eb7656440f
files mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt
diffstat 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Tue Feb 06 21:43:42 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Thu Feb 08 23:13:45 2007 +0100
@@ -6,12 +6,16 @@
 
 /buffer clear
  Czyści okno rozmowy
+/buffer close
+ Czyści cały bufor rozmowy i zamyka aktualne okno z rozmową
+/buffer close_all
+ Czyści wszystkie bufory rozmów i zamyka okna z rozmowami
 /buffer purge
  Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
+/buffer top
+ Skacze na sam początek bufora rozmowy
 /buffer bottom
  Skacze na sam koniec bufora rozmowy
-/buffer top
- Skacze na sam początek bufora rozmowy
 /buffer up [n]
  Przesuwa bufor o "n" linijek do góry (domyślnie: pół ekranu)
 /buffer down [n]