changeset 1247:3296ab75d8f3

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 18 Jun 2007 23:18:02 +0200
parents 0a1fe6362c33
children 03447ed1115d
files mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_del.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt
diffstat 13 files changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,9 +1,9 @@
 
 /ADD [jid [nickname]]
 
-Dodaje "jid" użytkownika Jabbera do naszego rostera (grupa domyślna) i wysyła powiadomienie żądania do danej osoby. Jeśli nie podano ksywy, zostanie użyty jid danej osoby. Jeśli nie podano jid (podano pustą nazwę "") lub jeśli podany jid to ".", zostaną użyte dane aktualnie zaznaczonej osoby.
+Dodaje "jid" użytkownika Jabbera do naszego rostera (grupa domyślna) i wysyła powiadomienie żądania do danej osoby. Jeśli nie podano pseudonimu, zostanie użyty jid danej osoby. Jeśli nie podano jid (podano pustą nazwę "") lub jeśli podany jid to ".", zostaną użyte dane aktualnie zaznaczonej osoby.
 
 /add [jid [nickname]]
- Dodaje do naszego rostera "jid" z ksywą "nickname"
+ Dodaje do naszego rostera "jid" z pseudonimem "nickname"
 
 Przykład: "/add ktoś@jabber.serwer.pl Ktoś"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
 
-To polecenie zarządza subskrybcjami dostępności: pozwala na żądanie subskrybcji dostępności od innych osób z Twojego rostera oraz pozwala kontrolować kto może otrzymać Twoją subskrybcję.
+To polecenie zarządza subskrypcjami dostępności: pozwala na żądanie subskrypcji dostępności od innych osób z Twojego rostera oraz pozwala kontrolować kto może otrzymać Twoją subskrypcję.
 Jeśli nie podano JID, użyta zostanie aktualnie zaznaczona osoba.
 
 /authorization allow
@@ -9,6 +9,6 @@
 /authorization cancel
 Anuluje danej osobie otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
 /authorization request
- Wysyła żądanie subskrybcji dostępności do danej osoby
+ Wysyła żądanie subskrypcji dostępności do danej osoby
 /authorization request_unsubscribe
- Wysyła żądanie usunięcia Twojej subskrybcji dostępności do danej osoby
+ Wysyła żądanie usunięcia Twojej subskrypcji dostępności do danej osoby
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /BIND [kod_klawisza [= polecenie]]
 
-Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza]. Aby sprawdzić które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć komendę pod klawisz #265.
+Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza]. Aby sprawdzić, które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć komendę pod klawisz #265.
 
 /bind
 Wyświetla wszystkie aktualnie zdefiniowane podpięcia
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -32,6 +32,6 @@
 /buffer scroll_lock
 Blokuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
 /buffer scroll_unlock
- Odblokowywuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
+ Odblokowuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
 /buffer scroll_toggle
 Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_del.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_del.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
 /DEL
 
-Usuwa aktualnie zaznaczoną osobę z rostera, usuwa subskrybcję powiadomienia dostępności u danej osoby oraz u nas.
+Usuwa aktualnie zaznaczoną osobę z rostera, usuwa subskrypcję powiadomienia dostępności u danej osoby oraz u nas.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -9,7 +9,7 @@
 /ILINE compl_do|compl_cancel
 /ILINE send_multiline
 
-Polecenia odnoszące się do lini komend
+Polecenia odnoszące się do linii komend
 
 /iline fchar
 Przechodzi do następnego znaku
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,11 +1,11 @@
 
 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
 
-Wysyła wiadomość złożoną z wielu linii. By napisać pojedyńczą wiadomość złożoną z kilku linii, należy użyć trybu wielo-linijkowego.
+Wysyła wiadomość złożoną z wielu linii. By napisać pojedynczą wiadomość złożoną z kilku linii, należy użyć trybu wielo-linijkowego.
 W trybie wielolinijkowym, każda wpisana linia (oprócz linii komend) będzie dodana do wielolinijkowej wiadomości. Kiedy wiadomość jest gotowa, może być wysłana do aktualnie zaznaczonej osoby za pomocą komendy "/msay send".
 Podkomenda 'begin' włącza tryb wielolinijkowy. Pozwala to na dodanie tematu do wiadomości.
 Tryb 'verbatim' wyłącza wprowadzanie komend, więc jest możliwe wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika '/'. Tylko komenda "/msay" (z parametrami send lub abort) może być użyta aby wyjść z trybu 'verbatim'.
-The 'toggle' subcommand can be bound to a key to use the multi-line mode quickly (for example, "bind M13 = msay toggle" to switch using the Meta-Enter combination).
+Podkomenda 'toggle' może zostać przypisana do klawisza w celu szybkiego przełączania trybów (np. "bind M13 = msay toggle" pozwoli na przełączanie trybów kombinacją klawiszy Meta-Enter)
 
 /msay begin [temat]
 Zaczyna redagowanie nowej wiadomości wielolinijkowej o temacie "temat"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -10,7 +10,7 @@
 /pgp enable [jid]
 Włączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
 /pgp [+|-]force [jid]
- Wymusza szyfrowanie PGP, nawet dla wiadomości offline, przyjmuje że odbiorca ma włączoną obsługe PGP. Jeśli wiadomość nie może być zaszyfrowana (brakujący klucz lub id kluczu). Ta opcja jest pomijana gdy obsługa PGP jest wyłączona.
+ Wymusza szyfrowanie PGP, nawet dla wiadomości offline, przyjmuje że odbiorca ma włączoną obsługę PGP. Jeśli wiadomość nie może być zaszyfrowana (brakujący klucz lub id kluczu). Ta opcja jest pomijana gdy obsługa PGP jest wyłączona.
 /pgp info [jid]
 Pokazuje aktualne ustawienia PGP dla kontaktu
 /pgp setkey [jid [key]]
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,10 +1,10 @@
 
- /RAWXML send [ciąg znakow]
+ /RAWXML send [ciąg znaków]
 
-Wysyła "ciąg znakow" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
+Wysyła "ciąg znaków" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
 Nie ma żadnego sprawdzania składni przed wysłaniem.
 
 UWAGA!
-Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracic połączenie z serwerem.
+Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracić połączenie z serwerem.
 
 Przykład: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -3,11 +3,11 @@
 
 Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
 
-/request
+/request last
 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
 /request time
 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
 /request vcard
- Żada Vcard od danej osoby
+ Żąda Vcard od danej osoby
 /request version
 Żąda zwrócenia wersji klienta danej osoby
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -16,11 +16,11 @@
 /room privmsg [nick] [wiadomość]
 Wysyła prywatną wiadomość [wiadomość] do osoby "nick"
 /room remove
- Usuwa aktualny pokój z listy kotaktów (musisz najpierw opuścić pokój)
+ Usuwa aktualny pokój z listy kontaktów (musisz najpierw opuścić pokój)
 /room topic
- Ustawia temat w aktualnum pokoju
+ Ustawia temat w aktualnym pokoju
 /room unlock
- Odblokowywuje aktualny pokój (jeśli jestes jego właścicielem)
+ Odblokowuje aktualny pokój (jeśli jesteś jego właścicielem)
 /room destroy [powód]
 Niszczy aktualny pokój (używać z rozwagą!)
 /room whois [nick]
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
 /SAY tekst
 
-Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynącą się od ukośnika '/'.
+Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynającą się od ukośnika '/'.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Mon Jun 18 22:08:27 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Mon Jun 18 23:18:02 2007 +0200
@@ -4,4 +4,4 @@
 Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
 Jeśli jako jid podasz ".", aktualnie wybrana osoba zobaczy wybrany status.
 Porada: ta komenda jest zastępowana przez komendę "/status". Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
-Porada: jid moze zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).
+Porada: jid może zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).