changeset 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents 23afeb5c555b
children 6d4770f35ddd
files mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_otr.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_otrpolicy.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt
diffstat 8 files changed, 68 insertions(+), 10 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -10,10 +10,14 @@
 Kolory wszystkich elementów rostera zostaną ustawione na kolor domyślny.
 /color roster status wildcard color
 Ustawia regułe koloru (lub nadpisuje, jeśli już taka istnieje).
- 'status' zawiera wszystkie statusy elementów rostera, które będą pasować do reguły lub * dla wszystkich statusów.
- 'wildcard' to zakres JIDów (np. mikael*)
+ 'status' to ciąg znaków określający jakie statusy elementów rostera mają być dopasowane (np. 'o' oznacza wszystkich o statusie 'online'). '*' oznacza wszystkie statusy.
+ 'wildcard' to zakres JIDów do dopasowania (np. mikael*)
 'color' to kolor, którego chcemy użyć.
 Jeśli 'color' ustawimy na wartość -, reguła jest usuwana.
 Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierany jest kolor z ostatnio stworzonej (nie nadpisanej) reguły.
 /color mucnick nick (color|-|!)
+ Ustawia kolor dla danego nicka. Jeżeli MUC jest w trybie kolorowania nicków(patrz niżej) ten kolor zostanie użyty. Ustawienie 'color' na wartość - oznacza automatyczne kolorowanie, co oznacza, że kolor nie będzie użyty w trybie kolorowania 'preset' ale pozostanie taki sam w trybie kolorowania 'on'. Jeżeli kolor zostanie ustawiony na '!' nowy kolor zostanie wybrany losowo i oznaczony automatycznie.
 /color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
+ Ustawia tryb kolorowania MUCa. Jeżeli zostanie podany 'jid' ('.' oznacza aktualnie wybrany) - tryb zostanie ustawiony dla konkretnego MUCa. Jeżeli zostanie użyta wartość '*' tryb zostanie ustawiony dla wszystkich MUCów, wyłączając te ustawione przez 'jid'.
+ Tryb 'on' koloruje wszystkie nicki. Tryb 'preset' tylko te ręcznie ustawione przez polecenie /color mucnick, 'off' natomiast wyłącza kolorowanie. Tryb 'on' ustawiany jest domyślnie(jeżeli nie zostanie podany żaden z powyższych). Tryb '-' usuwa ustawienia trybu dla danego 'jid', co oznacza, że użyty zostanie dla niego tryb globalny. Trybu globalnego nie można usunąć.
+ Domyślny tryb globalny to 'off'.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 /EVENT list
 
 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
-Jeżeli pierwszy parametrem to '*', polecenie będzie dotyczyła wszystkich oczekujących zdarzeń.
+Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
 
 /event #N|* accept
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -19,3 +19,5 @@
 Włącza/wyłącza tryb wielolinijkowy (begin/send)
 /msay abort
 Opuszcza tryb wielolinijkowy bez wysyłania wiadomości
+
+Flagi -n oraz -h tworzą odpowiednio wiadomość typu "normal" (normalna) oraz "headline" (nagłówek). Domyślny typ wiadomości to "chat".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_otr.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -0,0 +1,27 @@
+
+ /OTR key
+ /OTR start|stop|info [jid]
+ /OTR fingerprint [jid [fpr]]
+ /OTR smpq|smpr [jid] secret
+ /OTR smpa [jid]
+
+Wartość "." może być używana jako skrót oznaczający aktualnie wybrany kontakt.
+
+/otr key
+ Wyświetla odcisk twojego klucza prywatnego w oknie statusu
+/otr start [jid]
+ Tworzy kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
+/otr stop [jid]
+ Zamyka kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
+/otr info [jid]
+ Wyświetla aktualny status OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego kontaktu)
+/otr fingerprint [jid [fpr]]
+ Wyświetla aktywny odcisk kanału OTR.
+ Jeżeli podano odcisk zamiast 'fpr' stanie się on zaufany. Jeżeli 'fpr' zostanie ustawione na przypadkowy ciąg znaków skrót utraci status zaufanego.
+/otr smpq [jid] secret
+ Inicjuje protokół "Socialist Millionaires Protocol" dla jid ze wskazanym 'secret'
+/otr smpr [jid] secret
+ Odpowiada na żądanie "Socialist Millionaires Protocol" używając 'secret' oraz podanego jid
+/otr smpa [jid]
+ Zakończ działanie protokołu "Socialist Millionaires Protocol"
+
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_otrpolicy.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -0,0 +1,18 @@
+
+ /OTRPOLICY
+ /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+
+Wartość "." może być używana jako skrót oznaczający aktualnie wybrany kontakt.
+
+/otrpolicy
+ Wyświetla ustawienia polityki OTR w buforze statusu.
+/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+ Ustawia politykę OTR (domyślną lub dla podanego "jid").
+
+ Wartość 'plain' nie powinna być używana, gdyż uniemożliwia otrzymywanie i wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości OTR.
+
+ Jeżeli zostanie wybrana wartość 'manual', ty albo twój rozmówca musi jawnie rozpocząć (np. poleceniem /otr start) szyfrowanie OTR.
+
+ Wartość 'opportunistic' powoduje automatyczne włączenie szyfrowania OTR w przypadku klientów, które na to pozwalają(wysyłana jest specjalna sekwencja znaków na końcu nieszyfrowanej wiadomości, by to sprawdzić). Należy zauważyć, że w tym trybie pierwsza wiadomość będzie zawsze nieszyfrowana.
+
+ W przypadku wybranej wartości 'always' wszystkie wysyłane wiadomości będą szyfrowane. W momencie wysłania pierwszej wiadomości niezaszyfrowanej mcabber spróbuje utworzyć kanał OTR. Gdy otrzymasz wiadomość, że kanał został utworzony, prześlij pierwszą wiadomość jeszcze raz. Jeżeli w tym trybie ktoś będzie wysyłał do ciebie wiadomości nieszyfrowanym tekstem, będziesz mógł je odczytać, ale nie zostaną one zapisane w historii.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -23,7 +23,7 @@
 /roster group_next
 Przejdź do następnej grupy w rosterze
 /roster alternate
- Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po poleceniach typu "/roster unread_first")
+ Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny. Jest szczególnie przydatna po poleceniach typu "/roster unread_next" (Ctrl-q).
 /roster unread_first
 Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
 /roster unread_next
@@ -31,17 +31,22 @@
 /roster search "osoba"
 Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
 /roster display [mask]
+ Wyświetla lub aktualizuje filtr rostera.
+ "mask" powinna składać się z liter statusu, który ma być wyświetlany (np. [o]nline, [f]ree_for_chat, [d]o_not_disturb, [n]ot_available, [a]way, [_] offline).
+ Na przykład "ofdna" oznacza, że wyświetlani będą tylko połączeni znajomi.
+ "*" może być użyte jako skrót do wyświetlania wszystkich kontaktów
 /roster hide_offline
- Ukrywa niedostępnych
+ Ukrywa niedostępnych (działa jak /roster display ofdna)
 /roster show_offline
- Pokazuje niedostępnych
+ Pokazuje niedostępnych (działa jak /roster display ofdna_)
 /roster toggle_offline
- Włącza/wyłącza niedostępnych
+ Włącza/wyłącza wyświetlanie niedostępnych
 /roster item_lock [jid]
 Zablokuj wyświetlanie elementu rostera, tak aby był widoczny cały czas (bez względu na jego status)
 /roster item_unlock [jid]
- Odblokuj wyświetlanie elementu rostera, element będzie widoczny ze względu na jego status
+ Odblokuj wyświetlanie elementu rostera (działanie odwrotne do /roster item_lock [jid])
 /roster item_toggle_lock [jid]
+ Włącz/wyłącz blokowanie wyświetlania elementu rostera
 /roster hide
 Ukrywa całą liste kontaktów
 /roster show
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -2,3 +2,4 @@
 /SAY [-n|-h|--] tekst
 
 Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynającą się od ukośnika '/'.
+Flaga "-n" oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Wed Nov 14 19:25:15 2007 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Sat Nov 17 11:35:23 2007 +0100
@@ -1,5 +1,6 @@
 
- /SAY_TO jid tekst
+ /SAY_TO [-h|-h|--] jid tekst
 
 Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
-Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu.
+Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu, więc jeżeli chcesz wysłać kilka wiadomości do konkretnego zasobu, musisz użyć "/say_to" dla każdej z wiadomości.
+Flaga "-n" oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.