changeset 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents a84e8f07e241
children c95a10c11988
files mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_otr.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_otrpolicy.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt
diffstat 6 files changed, 62 insertions(+), 11 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Sat Oct 06 16:39:14 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -1,19 +1,19 @@
 
- /COLOR roster (status joker (color|-)|clear)
- /COLOR mucnick nick (color|-|!)
+ /COLOR roster (status joker (kleur|-)|clear)
+ /COLOR mucnick nick (kleur|-|!)
  /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 
 Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.
 
 /color roster clear
- Verwijder alle kleur-definities voor het roster.
- Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
+ Verwijder alle kleur-definities voor het roster. Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
 /color roster status joker kleur
- Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie).
- 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is.
- 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden.
- 'Kleur' is de gewenste kleur.
+ Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie). 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is. 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden. 'Kleur' is de gewenste kleur.
  Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
  Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.
-/color mucnick nick (color|-|!)
+/color mucnick nick (kleur|-|!)
+ Markeert de nick met de aangegeven kleur. ALs een MUC gekleurde nicks heeft, wordt deze kleur gebruikt. Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur beschouwd als 'automatisch'. Dat betekent dat hij niet wordt gebruikt in 'preset' (voorkeur) kleurmode, en onveranderd blijft in 'on' (aan) kleurmode. Indien de waarde voor kleur '!' is, wordt een willekeurige nieuwe kleur gekozen die dan als 'automatisch' wordt gemarkeerd.
 /color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
+ Stel de kleurmode van een MUC in. Indien een JID ('.' staat voor de geselecteerde JID) wordt vermeld zal de kleur-definitie voor deze specifieke MUC gelden. Als '*' wordt gebruikt, geldt de kleur-definitie voor alle MUCs behalve degene die zelf een specifieke instelling hebben.
+ Mode 'on' (aan) kleurt alle nicks, 'preset' (voorkeur) alleen de nicks voor wie de kleur handmatig is ingesteld via het /color mucnick commando; en 'off' (uit) kleurt geen enkele nick. Indien niet expliciet aangegeven, is de standaard instelling 'on' (aan). Mode '-' verwijdert de mode van de aangegeven JID, wat betekent dat de globale instelling van toepassing zal zijn. De globale mode kan niet worden verwijderd.
+ Standaard staat de globale kleurmode op 'off' (uit).
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt	Sat Oct 06 16:39:14 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -19,3 +19,5 @@
  In/uitschakelen van multi-regel modus (begin/send)
 /msay abort
  Verlaat de multi-regel modus zonder het bericht te versturen
+
+De -n of -h vlag verandert het bericht respectievelijk in "normaal" of "koptekst" ('headline'), in tegenstelling tot het standaard "chat" bericht.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_otr.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -0,0 +1,26 @@
+
+ /OTR key
+ /OTR start|stop|info [jid]
+ /OTR fingerprint [jid [fpr]]
+ /OTR smpq|smpr [jid] secret
+ /OTR smpa [jid]
+
+De verkorte jid-notatie "." kan worden gebruikt voor het actueel geselecteerde contact.
+
+/otr key
+ Print de vingerafdruk van je prive-sleutel in de Status Buffer
+/otr start [jid]
+ Open een OTR kanaal naar de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
+/otr stop [jid]
+ Sluit het OTR kanaal naar de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
+/otr info [jid]
+ Toon actuele OTR status voor de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
+/otr fingerprint [jid [fpr]]
+ Toon de actieve vingerafdruk van een OTR kanaal.
+ Indien een echte vingerafdruk wordt meegegeven in plaats van de tekst "fpr", zal deze vingerafdruk "vertrouwd" worden. Wanneer "fpr" door een verzonnen tekst wordt vervangen, zal de vingerafdruk zijn "vertrouwde" status verliezen.
+/otr smpq [jid] geheim
+ Initieer het 'Socialist Millionaires Protocol' met de buddy, gebruik makend van het 'geheim'
+/otr smpr [jid] geheim
+ Antwoord op de SMP Initiatie van de jid met het 'geheim'
+/otr smpa [jid]
+ Stop het lopende Socialist Millionaires Protocol
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_otrpolicy.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -0,0 +1,18 @@
+
+ /OTRPOLICY
+ /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+
+De verkorte jid-notatie "." kan worden gebruikt voor het actueel geselecteerde contact.
+
+/otrpolicy
+ Print alle otr richtlijnen (off-the-record policies) naar de status buffer
+/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+ Stel de standaard richtlijn in, danwel de richtlijn voor de aangegeven jid.
+
+ De "plain" (of 'open') richtlijn zou feitelijk nooit moeten worden gebruikt, omdat het daarmee niet mogelijk is om otr-versleutelde berichten te ontvangen of te verzenden.
+
+ Indien de richtlijn op "manual" ('handmatig') wordt ingesteld, moet jij of je chat partner de otr versleuteling handmatig starten (bijv. via /otr start).
+
+ De richtlijn "opportunistic" ('opportunistisch') doet dat zelf door een speciale keten van blanco karakters mee te sturen aan het eind van onversleutelde berichten. Daardoor komt een otr-capabel chat programma er achter dat je otr wilt gebruiken. Merk op, dat het eerste bericht altijd onversleuteld zal zijn bij gebruik van deze richtlijn.
+
+ Met de richtlijn ingesteld op "always" ('altijd') zal geen enkel bericht onversleuteld worden verzonden. Bij een poging om het eerste bericht onversleuteld te versturen zal mcabber proberen een otr verbinding tot stand te brengen. Stuur aub het bericht opnieuw nadat mcabber meldt dat een otr verbinding tot stand is gebracht. Wanneer iemand je onversleutelde berichten stuurt terwijl de richtlijn is ingesteld op "always", zul je deze tekst wel kunnen lezen maar de berichten zullen niet in de geschiedenis worden opgeslagen.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt	Sat Oct 06 16:39:14 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -31,10 +31,14 @@
 /roster search bud
  Zoek naar een buddy in wiens naam of jid het woord "bud" voorkomt (zoekt enkel in de zichtbare buddylijst)
 /roster display [mask]
+ Toon het roster filter of pas het aan.
+ Het masker moet de snelkoppelings-letters bevatten van de status die je wilt zien ([o]nline, [f]ree_for_chat, [d]o_not_disturb, [n]ot_available, [a]way, [_]offline).
+ Bij voorbeeld "ofdna" om enkel de ingelogde buddies te tonen.
+ "*" kan worden gebruikt om alle contacten te tonen.
 /roster hide_offline
- Verberg offline buddies
+ Verberg offline buddies (zelfde als /roster display ofdna)
 /roster show_offline
- Toon offline buddies
+ Toon offline buddies (zelfde als /roster display ofdna_)
 /roster toggle_offline
  Schakel het aanzicht van offline buddies om (tonen/verbergen)
 /roster item_lock [jid]
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt	Sat Oct 06 16:39:14 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
  /SAY [-n|-h|--] tekst
 
 Verstuur het "tekst" bericht naar de actieve buddy. Dit kan bruikbaar zijn wanneer je een bericht wilt verzenden dat met een '/' begint.
+De "-n" vlag verandert het bericht in het type "normaal", "-h" to "koptekst" ('headline'). "--" kan gebruikt worden om een bericht te verzenden dat begint met '-n' of '-h'.