changeset 1288:bd8424067efe

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 27 Aug 2007 12:04:54 +0200
parents 1eede0730d57
children 57fe57474122
files mcabber/doc/help/pl/hlp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_help.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt
diffstat 15 files changed, 38 insertions(+), 23 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 
- /HELP [command|+topic]
+ /HELP [polecenie|+temat]
 
-Wyświetla pomoc dotyczącą danej komendy lub tematu.
-Jeśli nie podano żadnego argumentu, zostanie wyświetlona pomoc o sposobie użycia danej komendy.
-Dostępne komendy: add, alias, authorization, bind, buffer, chat_disable, clear, color, connect, del, disconnect, event, group, help, iline, info, move, msay, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, screen_refresh, set, source, status_to, status, version.
+Wyświetla pomoc dotyczącą danego polecenia lub tematu.
+Jeśli nie podano żadnego argumentu, zostanie wyświetlona pomoc o sposobie użycia.
+Dostępne polecenia: add, alias, authorization, bind, buffer, chat_disable, clear, color, connect, del, disconnect, event, group, help, iline, info, move, msay, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, screen_refresh, set, source, status_to, status, version.
Binary file mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt has changed
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ALIAS [nazwa [= polecenie]]
 
-Polecenie to pozwala dodawać aliasy, które sprawiają, że używanie długich i skomplikowanych komend staje się łatwiejsze.
+Polecenie to pozwala dodawać aliasy, które sprawiają, że używanie długich i skomplikowanych poleceń staje się łatwiejsze.
 Możesz zarządzać aliasami w następujący sposób:
 
 /alias
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /BIND [kod_klawisza [= polecenie]]
 
-Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza]. Aby sprawdzić, które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć komendę pod klawisz #265.
+Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza]. Aby sprawdzić, które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć polecenie pod klawisz #265.
 
 /bind
 Wyświetla wszystkie aktualnie zdefiniowane podpięcia
@@ -14,4 +14,4 @@
 
 Przykład: "/bind 265 = status away" (265 to klawisz F1).
 Uwaga: kody klawiszów mogą być różne w zależności od konfiguracji ncurses.
-Podpowiedź: zamiast komend mogą być używane aliasy.
+Podpowiedź: zamiast poleceń mogą być używane aliasy.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -7,11 +7,11 @@
 
 /buffer clear
 Czyści okno rozmowy
-/buffer close [jid]
+/buffer close
 Czyści cały bufor rozmowy i zamyka aktualne okno z rozmową
 /buffer close_all
 Czyści wszystkie bufory rozmów i zamyka okna z rozmowami
-/buffer purge [jid]
+/buffer purge
 Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
 /buffer top
 Skacze na sam początek bufora rozmowy
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /COLOR roster (status wildcard (color|-)|clear)
+
+Polecenie 'color' pozwala zarządzać kolorami ekranu w sposób dynamiczny.
+
+/color roster clear
+ Usuwa wszystkie reguły w rosterze.
+ Kolory wszystkich elementów rostera zostaną ustawione na kolor domyślny.
+/color roster status wildcard color
+ Ustawia regułe koloru (lub nadpisuje, jeśli już taka istnieje).
+ 'status' zawiera wszystkie statusy elementów rostera, które będą pasować do reguły lub * dla wszystkich statusów.
+ 'wildcard' to zakres JIDów (np. mikael*)
+ 'color' to kolor, którego chcemy użyć.
+ Jeśli 'color' ustawimy na wartość -, reguła jest usuwana.
+ Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierany jest kolor z ostatnio stworzonej (nie nadpisanej) reguły.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -3,7 +3,7 @@
 /EVENT list
 
 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
-Jeżeli pierwszy parametrem to '*', komenda będzie dotyczyła wszystkich oczekujących zdarzeń.
+Jeżeli pierwszy parametrem to '*', polecenie będzie dotyczyła wszystkich oczekujących zdarzeń.
 
 /event #N|* accept
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_help.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_help.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /HELP [komenda|+temat]
+ /HELP [polecenie|+temat]
 
-Wyświetla pomoc dla komendy "komenda".
+Wyświetla pomoc dla polecenia "polecenie".
 Przykład: "/help buffer"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -9,7 +9,7 @@
 /ILINE compl_do|compl_cancel
 /ILINE send_multiline
 
-Polecenia odnoszące się do linii komend
+Polecenia do zarządzania linią komend.
 
 /iline fchar
 Przechodzi do następnego znaku
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -2,10 +2,10 @@
 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
 
 Wysyła wiadomość złożoną z wielu linii. By napisać pojedynczą wiadomość złożoną z kilku linii, należy użyć trybu wielo-linijkowego.
-W trybie wielolinijkowym, każda wpisana linia (oprócz linii komend) będzie dodana do wielolinijkowej wiadomości. Kiedy wiadomość jest gotowa, może być wysłana do aktualnie zaznaczonej osoby za pomocą komendy "/msay send".
-Podkomenda 'begin' włącza tryb wielolinijkowy. Pozwala to na dodanie tematu do wiadomości.
-Tryb 'verbatim' wyłącza wprowadzanie komend, więc jest możliwe wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika '/'. Tylko komenda "/msay" (z parametrami send lub abort) może być użyta aby wyjść z trybu 'verbatim'.
-Podkomenda 'toggle' może zostać przypisana do klawisza w celu szybkiego przełączania trybów (np. "bind M13 = msay toggle" pozwoli na przełączanie trybów kombinacją klawiszy Meta-Enter)
+W trybie wielolinijkowym, każda wpisana linia (oprócz linii komend) będzie dodana do wielolinijkowej wiadomości. Kiedy wiadomość jest gotowa, może być wysłana do aktualnie zaznaczonej osoby za pomocą polecenia "/msay send".
+'begin' włącza tryb wielolinijkowy. Pozwala to na dodanie tematu do wiadomości.
+Tryb 'verbatim' umożliwia wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika '/'. Tylko polecenie "/msay" (z parametrami send lub abort) może być użyte aby wyjść z trybu 'verbatim'.
+'toggle' może zostać przypisana do klawisza w celu szybkiego przełączania trybów (np. "bind M13 = msay toggle" pozwoli na przełączanie trybów kombinacją klawiszy Meta-Enter)
 
 /msay begin [temat]
 Zaczyna redagowanie nowej wiadomości wielolinijkowej o temacie "temat"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -3,7 +3,7 @@
 /PGP setkey [jid [key]]
 
 Polecenie do zmiany ustawień PGP wybranego "jid" (domyślnie aktualnie wybrany kontakt).
-Uwaga: szyfrowanie PGP nie będzie użyte jeśli nie zostanie wykryta obsługa PGP po drugiej stronie (nawet jeśli PGP zostanie włączone tym poleceniem). Szyfrowanie PGP można wymusić komendą "force".
+Uwaga: szyfrowanie PGP nie będzie użyte jeśli nie zostanie wykryta obsługa PGP po drugiej stronie (nawet jeśli PGP zostanie włączone tym poleceniem). Szyfrowanie PGP można wymusić przełącznikiem "force".
 
 /pgp disable [jid]
 Wyłączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -3,7 +3,7 @@
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 
-Komenda 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
+Polecenie 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
 
 /room join [pokój [nick [hasło]]]
 Dołącza do pokoju "pokój" z ksywą "nick". Jeżeli nie ma podanego nicka (albo jeśli jest to pusty ciąg znaków), użyta jest opcja "nickname" z pliku konfiguracyjnego. Jeżeli podany pokój jest prawidłowy, skrót "." może być użyty zamiast pełnego id pokoju. Opcjonalnie można podać hasło "hasło". Jeśli Twój "nick" zawiera spacje - użyj cudzysłowów.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|text]
 
-Komenda służy do zarządzania listą kontaktów.
+Polecenie służy do zarządzania listą kontaktów.
 Dostępne parametry:
 
 /roster bottom
@@ -23,7 +23,7 @@
 /roster group_next
 Przejdź do następnej grupy w rosterze
 /roster alternate
- Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po komendach typu "/roster unread_first")
+ Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po poleceniach typu "/roster unread_first")
 /roster unread_first
 Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
 /roster unread_next
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -2,4 +2,4 @@
 /SAY_TO jid tekst
 
 Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
-Komenda nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu.
+Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Sat Aug 25 23:22:49 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Mon Aug 27 12:04:54 2007 +0200
@@ -3,5 +3,5 @@
 
 Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
 Jeśli jako jid podasz ".", aktualnie wybrana osoba zobaczy wybrany status.
-Porada: ta komenda jest zastępowana przez komendę "/status". Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
+Porada: to polecenie jest zastępowane przez polecenie "/status". Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
 Porada: jid może zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).