changeset 1982:bf6a197bd0d2

Update help files
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 26 Mar 2011 16:33:28 +0100
parents 1c684577705e
children 45e0b13a39e2
files mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt mcabber/doc/help/de/hlp_room.txt mcabber/doc/help/fr/hlp_room.txt mcabber/doc/help/it/hlp_room.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt
diffstat 8 files changed, 32 insertions(+), 24 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [hodnota]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [hodnota]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Slouží pro správu konferenčních místností MUC (Multi-User Chat).
@@ -38,11 +38,12 @@
 Změní roli uživateli 'jid'. Role může být 'none' (žádná), 'visitor' (návštěvník), 'participant' (účastník) nebo 'moderator' (moderátor).
 /room affil jid vztah [důvod]
 Změní uživateli 'jid' vztah k místnosti. Vztah může být 'none' (žádný), 'member' (člen), 'admin' (správce) nebo 'owner' (vlastník).
-/room setopt print_status|auto_whois [hodnota]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [hodnota]
 Změní nastavení pro aktuální místnost.
 Parametr 'print_status' definující, jaké změny stavů v místnosti se vypisují, má možnosti 'default' (výchozí), 'none' (žádné), 'in_and_out' (vstupy a výstupy z místnosti) nebo 'all' (všechny včetně změn stavů uživatelů).
 Parametr 'auto_whois' definující, zda se při vstupu uživatele provede příkaz "/room whois" pro zobrazení informací o uživateli, má možnosti 'default' (výchozí), 'off' (vypnuto) nebo 'on' (zapnuto).
- Pokud je hodnota 'default' (výchozí), použije se nastavení 'muc_print_status'/'muc_auto_whois' z konfiguračního souboru.
+ For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Pokud je hodnota 'default' (výchozí), použije se nastavení 'muc_print_status'/'muc_auto_whois'/'muc_flag_joins' z konfiguračního souboru.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Přidá ('add'), odstraní ('del') nebo zaktualizuje záložku. Výchozí je akce 'add'.
 Je-li nastaven parametr 'autojoin', dojde k automatickému vstupu do místnosti po připojení k serveru.
--- a/mcabber/doc/help/de/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/de/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [wert]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [wert]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Der "room" Befehl umfasst die Multi-User Chat (kurz MUC) Befehle.
@@ -39,11 +39,12 @@
 Ändert die Rolle der jid (rolle kann "none", "visitor", "participant" oder "moderator" sein)
 /room affil jid zugeh [grund]
 Ändert die Zugehörigkeit der jid zum Raum. (zugeh kann "none", "member", "admin" oder "owner" sein)
-/room setopt print_status|auto_whois [wert]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [wert]
 Ändert die Einstellungen für den aktuellen MUC.
 Für "print_status" sind folgende Werte möglich: "default", "none", "in_and_out", "all".
 Bei "auto_whois" sind die Werte "default", "off" und "on" gültig.
- Wenn man die Einstellungen auf "default" setzt, so werden die Optionen muc_print_status / muc_auto_whois benutzt.
+ For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Wenn man die Einstellungen auf "default" setzt, so werden die Optionen muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins benutzt.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Zum Hinzufügen, Löschen und Ändern von Raum-Bookmarks.
 Wenn autojoin gesetzt ist, wird mcabber nach dem verbinden zum Server diesen MUC automatisch betreten.
--- a/mcabber/doc/help/fr/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/fr/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [valeur]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [valeur]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Cette commande permet de gérer les salons de discussions MUC (Multi-User Chat).
@@ -39,11 +39,12 @@
 Change le rôle de jid (role peut être "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [raison]
 Change l'affiliation de jid (affil peut être "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [valeur]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [valeur]
 Change certains paramètres du salon sélectionné
 Pour print_status, les valeurs possibles sont "default", "none", "in_and_out", "all".
 Pour auto_whois, les valeurs possibles sont "default", "off", "on".
- Si la valeur est "default", la configuration utilisée sera celle des options muc_print_status et muc_auto_whois.
+ Pour flag_joins, les valeurs possibles sont "default", "none", "joins", "all".
+ Si la valeur est "default", la configuration utilisée sera celle des options muc_print_status, muc_auto_whois et muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Ajoute, supprime ou met à jour le signet (par défaut, ajoute).
 Si "autojoin" est activé, mcabber entrera automatiquement dans la salle de conférence après s'être connecté au serveur.
--- a/mcabber/doc/help/it/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/it/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [valore]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [valore]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Il comando 'room' gestisce le azioni per le stanze di chat multi-utente.
@@ -38,11 +38,12 @@
 Cambia il ruolo di jid (il ruolo può essere "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [motivo]
 Cambia l'affiliazione di jid (l'affiliazione può essere "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [value]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [value]
 Cambia le impostazioni della stanza corrente.
 Per l'opzione print_status i valori possibili sono "default", "none", "in_and_out", "all".
 Per auto_whois, i valori possibili sono "default", "off", "on".
- Quando il valore è impostato a "default", vengono usate le opzioni muc_print_status / muc_auto_whois.
+ Per flag_joins, i valori possibili sono "default", "none", "joins", "all".
+ Quando il valore è impostato a "default", vengono usate le opzioni muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Aggiunge, rimuove o aggiorna un bookmark (di default aggiunge).
 Se è impostato l'autojoin, mcabber entrerà automaticamente nella stanza quando si connette al server.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [waarde]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [waarde]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Het 'room' commando verzorgt de Multi-User Chat (MUC) room acties.
@@ -39,11 +39,12 @@
 Verander jid's rol (rol kan zijn: "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [reden]
 Verander jid's verbintenis (affil kan zijn: "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [waarde]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [waarde]
 Verander instellingen voor de huidige chatroom
 Voor print_status zijn de mogelijke waarden "default", "none", "in_and_out", "all".
 Voor auto_whois zijn de mogelijke waarden "default", "off", "on".
- Indien de waarde gelijk is aan "default" worden de waarden gebruikt van de opties muc_print_status en muc_auto_whois.
+ Voor flag_joins zijn de mogelijke waarden "default", "none", "joins", "all".
+ Indien de waarde gelijk is aan "default" worden de waarden gebruikt van de opties muc_print_status, muc_auto_whois en muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
 Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [wartość]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [wartość]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Polecenie 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
@@ -39,11 +39,12 @@
 Zmienia rolę użytkownika jid (może być: "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [powód]
 Zmienia przynależność jid'a (może być: "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [warotść]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [warotść]
 Zmienia ustawienia wyświetlania statusów dla aktualnego pokoju.
 Możliwe wartości dla print_status: "default" (domyślne), "none" (wyłączone), "in_and_out" (wejścia i wyjścia), "all" (wszystkie).
 Możliwe wartości dla auto_whois: "default" (domyślne), "off" (wyłączone), "on" (włączone).
- Jeżeli została wybrana wartość "default", używane są ustawienia muc_print_status / muc_auto_whois.
+ For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Jeżeli została wybrana wartość "default", używane są ustawienia muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Dodaje, usuwa, aktualizuje zakładki (domyślnie dodaje).
 Jeśli ustawiona jest opcja "autojoin", mcabber automatycznie dołączy do danego MUC po połączeniu z serwerem.
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [value]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 
 Команда 'room' работает с конференциями (Multi-User Chat room).
@@ -39,11 +39,12 @@
 Изменить статус пользователя "jid" (статус может быть "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [reason]
 Принять пользователя "jid" в члены конференции (члены могут быть "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [value]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [value]
 Изменяет настройки для текущей конференции (уведомления о событиях в конференции)
 Для опции "print_status" доступны следующие значения "default", "none", "in_and_out", "all".
 Для опции "auto_whois" возможные значения "default", "off", "on".
- Когда опция выставлена в "default" используются параметры "muc_print_status" / "muc_auto_whois".
+ For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Когда опция выставлена в "default" используются параметры "muc_print_status" / "muc_auto_whois" / "muc_flag_joins".
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Добавить, удалить или обновить закладку (по умолчанию: add - добавить)
 Если включена опция autojoin, mcabber автоматически подключается к конференции после соединения с Jabber-сервером.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sat Mar 26 15:16:33 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sat Mar 26 16:33:28 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [значення]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [значення]
 /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|nick]
 
 Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.
@@ -39,11 +39,12 @@
 Змінити роль jid у комнаті ("none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid ступінь [причина]
 Змінити ступінь довіри для jid ("none", "member", "admin", "owner").
-/room setopt print_status|auto_whois [значення]
+/room setopt print_status|auto_whois|flag_joins [значення]
 Встановлює додаткові параметри для поточної кімнати
 print_status керує відображенням змін у статусі присутніх ("default", "none", "in_and_out", "all").
 auto_whois визначає, чи запитувати автоматично інформацію про новоприбульців до кімнати ("default", "off", "on").
- Коли встановлено "default", мають силу глобальні опції muc_print_status / muc_auto_whois.
+ For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Коли встановлено "default", мають силу глобальні опції muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|nick]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
 Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.