changeset 1884:d53e6bd5313f

Update CS help files (Vic)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Fri, 09 Apr 2010 19:57:19 +0200
parents fc2c61d7ecdf
children ddc105632e34
files mcabber/AUTHORS mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_module.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_source.txt
diffstat 6 files changed, 24 insertions(+), 4 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/AUTHORS	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
+++ b/mcabber/AUTHORS	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -34,6 +34,7 @@
  NL  Eric Hameleers
  RU  Loenko Artyom (aka dive)
  IT  Alessandro Dotti Contra
+ CS  "Vic"
 
 I'd like to thank the regular members of the mcabber MUC room for their ideas
 and suggestions: Wolfram, bb, MysticOne...
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -2,8 +2,9 @@
 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list
 
-Rozhodne co dělat s nevyřízenou událostí (např. žádostí o autorizaci).
+Rozhodne, co dělat s nevyřízenou událostí (např. žádostí o autorizaci).
 Je-li první parametr znak '*', zpracuje příkaz všechny události ve frontě.
+Parametry specifické pro danou událost se interpretují událost od události. Podchycen je případ odmítnutí pozvání do místnosti. Parametr je pak interpretován jako důvod odmítnutí.
 
 /event #N|* accept
 Přijme událost číslo #N resp. všechny události.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_module.txt	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /MODULE load|unload [-f] modul
+ /MODULE info modul
+ /MODULE [list]
+
+Nahraje, uvolní z paměti nebo ukáže informace o modulu.
+
+/module load [-f] modul
+ Nahraje do paměti daný modul. Při použití parametru -f je většina chybových hlášení ignorována.
+/module unload [-f] modul
+ Uvolní z paměti daný modul.
+ Poznámka: Parametr -f neodstraní závislosti na daném modulu!
+/module info modul
+ Zobrazí dostupné informace o daném modulu.
+/module [list]
+ Vypíše přehled modulů ve formátu: [jméno modulu] [počet referancí] ([ručně/automaticky nahraný]) [další informace jako verze nebo závislosti]
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -6,8 +6,9 @@
 /request last
 Požádá o poslední informaci (obvykle čas zahálení (idle)).
 /request ping
+ Požádá o odezvu. Je třeba použít úplné JID, neboť odezvu na holé JID odesílá server.
 /request time
- Požádá časové razítko.
+ Požádá o časové razítko.
 /request vcard
 Požádá o vizitku (vCard).
 /request version
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
 /SET [volba [= hodnota]]
 
 Zobrazí nebo nastaví hodnotu pro danou volbu. Volby odpovídají položkám v konfiguračním souboru.
+Bez parametru vypíše přehled všech voleb s příslušnými hodnotami.
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_source.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_source.txt	Fri Apr 09 19:57:19 2010 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
- /SOURCE soubor
+ /SOURCE maska
 
-Načte kounfigurační soubor.
+Načte kounfigurační soubory, které odpovídají dané masce (v abecedním pořadí).