view mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt @ 1377:cd9182f0b5c7

Add /room setopt {print_status,auto_whois} - add the command /room setopt - add option 'muc_auto_whois' The MUC settings auto_whois and print_status can be set on a per-room basis.
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 27 Nov 2007 23:57:20 +0100
parents 305f7a609545
children e83184223918
line wrap: on
line source


 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
 /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]

Polecenie 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.

/room join [pokój [nick [hasło]]]
 Dołącza do pokoju "pokój" z ksywą "nick".  Jeżeli nie ma podanego nicka (albo jeśli jest to pusty ciąg znaków), użyta jest opcja "nickname" z pliku konfiguracyjnego.  Jeżeli podany pokój jest prawidłowy, skrót "." może być użyty zamiast pełnego id pokoju. Opcjonalnie można podać hasło "hasło". Jeśli Twój "nick" zawiera spacje - użyj cudzysłowów.
/room leave [wiadomość]
 Opuszcza aktualny pokój. Opcjonalnie można podać wiadomość "wiadomość"
/room names [--detail|--short|--quiet]
 Wyświetla kto jest w pokoju
/room nick [nick]
 Zmienia Twoją ksywę w aktualnym pokoju na "nick"
/room privmsg [nick] [wiadomość]
 Wysyła prywatną wiadomość [wiadomość] do osoby "nick"
/room remove
 Usuwa aktualny pokój z listy kontaktów (musisz najpierw opuścić pokój)
/room topic
 Ustawia temat w aktualnym pokoju
/room unlock
 Odblokowuje aktualny pokój (jeśli jesteś jego właścicielem)
/room destroy [powód]
 Niszczy aktualny pokój (używać z rozwagą!)
/room whois [nick]
 Wyświetla informację MUC osoby "nick"
/room ban jid [powód]
 Banuje jid z powodu "powód" (opcjonalnie)
/room unban jid
 Odbanowanie jid z aktualnego pokoju
/room invite jid [powód]
 Zaprasza osobę jid do aktualnego pokoju z powodu "powód" (opcjonalnie)
/room kick nick [powód]
 Wyrzucenie osoby "nick" z aktualnego pokoju z powodu "powód" (opcjonalnie)
/room role jid role [powód]
 Zmienia rolę użytkownika jid (może być: "none", "visitor", "participant", "moderator")
/room affil jid affil [powód]
 Zmienia przynależność jid'a (może być: "none", "member", "admin", "owner")
/room setopt print_status|auto_whois [value]
/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 Dodaje, usuwa, aktualizuje zakładki (domyślnie dodaje).
 Jeśli ustawiona jest opcja "autojoin", mcabber automatycznie dołączy do danego MUC po połączeniu z serwerem.