view mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt @ 1870:ac7c5bde6c35 0.10.0-rc3

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 04 Apr 2010 12:33:14 +0200
parents 2b7a4d003057
children b47d09e70140
line wrap: on
line source


 /SOURCE wzorzec

Wczytuje pliki konfiguracyjne, pasujące do podanego wzorca (według kojelności alfabetycznej).