changeset 1234:2b7a4d003057

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 16 Jun 2007 11:48:56 +0200
parents 19d95608b4fe
children 58d6e7713164
files mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_screen_refresh.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt
diffstat 5 files changed, 77 insertions(+), 1 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Tue Jun 12 22:12:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Sat Jun 16 11:48:56 2007 +0200
@@ -1,5 +1,6 @@
 
- /BUFFER [clear|purge|top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
+ /BUFFER [clear|close|close_all|purge]
+ /BUFFER [top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
  /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]
 
 Polecenie pozwalające zarządzać buforem rozmowy. Dzięki niemu możemy np. przeszukać bufor rozmowy w poszukiwaniu podanego wyrazu, możemy wyczyścić zawartość bufora itp.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_chat_disable.txt	Sat Jun 16 11:48:56 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CHAT_DISABLE
+
+Wyłączenie trybu rozmowy.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt	Sat Jun 16 11:48:56 2007 +0200
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+ /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
+ /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
+ /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
+ /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
+ /ILINE hist_prev|hist_next
+ /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
+ /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
+ /ILINE compl_do|compl_cancel
+ /ILINE send_multiline
+
+Polecenia odnoszące się do lini komend
+
+/iline fchar
+ Przechodzi do następnego znaku
+/iline bchar
+ Przechodzi do poprzedniego znaku
+/iline char_fdel
+ Usunięcie znaku z aktualnej pozycji kursora
+/iline char_bdel
+ Usunięcie znaku przed aktualną pozycją kursora
+/iline char_swap
+ Zamiana znaków
+/iline fword
+ Przesuwa kursor na koniec aktualnego lub następnego wyrazu
+/iline bword
+ Przesuwa kursor na początek aktualnego lub poprzedniego wyrazu
+/iline word_bdel
+ Kasuje wyraz od aktualnej pozycji kursora do jego początku
+/iline word_fdel
+ Kasuje wyraz od aktualnej pozycji kursora do jego końca
+/iline word_upcase
+ Zamienia wszystkie litery na wielkie w aktualnym wyrazie
+/iline word_downcase
+ Zamienia wszystkie litery na małe w aktualnym wyrazie
+/iline word_capit
+ Zamienia pierwszą literę w wyrazie na dużą, a resztę na małe.
+/iline hist_beginning_search_bwd
+ Szuka wstecz w historii linii zaczynającej się od aktualnego wyrazu aż do pozycji kursora (pozycja kursora nie zmienia się)
+/iline hist_beginning_search_fwd
+ Szuka naprzód w historii linii zaczynającej się od aktualnego wyrazu aż do pozycji kursora (pozycja kursora nie zmienia się)
+/iline hist_prev
+ Poprzednia linia z historii
+/iline hist_next
+ Następna linia z historii
+/iline iline_start
+ Przechodzi na początek linii
+/iline iline_end
+ Przechodzi na koniec linii
+/iline iline_fdel
+ Kasuje znaki od aktualnej pozycji kursora do końca linii
+/iline iline_bdel
+ Kasuje znaki od początku linii do aktualnej pozycji kursora
+/iline iline_accept
+ Akceptuje wprowadzoną linię
+/iline iline_accept_down_hist
+ Akceptuje linie i wstawia następną z historii do linii komend
+/iline compl_do
+ Dopełnia aktualne słowo w linii komend
+/iline compl_cancel
+ Anuluje dopełnienie
+/iline send_multiline
+ Wysyła/przerywa tworzenie wiadomości wielolinijkowej
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_screen_refresh.txt	Sat Jun 16 11:48:56 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SCREEN_REFRESH
+
+Odświeża ekran mcabbera.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt	Sat Jun 16 11:48:56 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SOURCE plik
+
+Wczytuje plik konfiguracyjny.