changeset 1402:e83184223918

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 06 Jan 2008 18:37:26 +0100
parents c7fdd2442476
children dfd63623440b
files mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt
diffstat 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sun Jan 06 15:11:16 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sun Jan 06 18:37:26 2008 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
  /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
  /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois [wartość]
  /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 
 Polecenie 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
@@ -38,7 +38,11 @@
  Zmienia rolę użytkownika jid (może być: "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [powód]
  Zmienia przynależność jid'a (może być: "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [value]
+/room setopt print_status|auto_whois [warotść]
+ Zmienia ustawienia wyświetlania statusów dla aktualnego pokoju.
+ Możliwe wartości dla print_status: "default" (domyślne), "none" (wyłączone), "in_and_out" (wejścia i wyjścia), "all" (wszystkie).
+ Możliwe wartości dla auto_whois: "default" (domyślne), "off" (wyłączone), "on" (włączone).
+ Jeżeli została wybrana wartość "default", używane są ustawienia muc_print_status / muc_auto_whois.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
  Dodaje, usuwa, aktualizuje zakładki (domyślnie dodaje).
  Jeśli ustawiona jest opcja "autojoin", mcabber automatycznie dołączy do danego MUC po połączeniu z serwerem.