view mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt @ 2347:db8de1b464d3 default tip

Reordered some lines of code for clarity
author franky
date Sat, 18 May 2019 20:41:52 +0200
parents 9cd7d00812f9
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.