changeset 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents c5b2789443c3
children 663cd6c38cdc
files mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt
diffstat 4 files changed, 24 insertions(+), 5 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -1,15 +1,16 @@
 
- /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
 /EVENT list
 
 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
 Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
+Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.
 
-/event #N|* accept
+/event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
-/event #N|* ignore
+/event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
-/event #N|* reject
+/event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
 /event list
 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /MODULE load|unload [-f] module
+ /MODULE info module
+ /MODULE [list]
+
+Włącza, wyłącza lub wyświetla informacje o module.
+
+/module load [-f] module
+ Włącza wskazany moduł. Jeżeli wywołano z flagą -f, większość błędów ładowania modułu zostanie zignorowanych.
+/module unload [-f] module
+ Wyłącza wskazany moduł.
+ Uwaga: Użycie flagi -f nie spowoduje usunięcia zależności od modułu!
+/module info module
+ Wyświetla dostępne informacje na temat modułu.
+/module [list]
+ Wyświetla moduły w postaci: [nazwa modułu] [liczba odwołań] ([Załadowany ręcznie/automatycznie]) [dodatkowe informacje takie jak wersja, zależności modułu]
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -1,11 +1,12 @@
 
 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]
 
-Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
+Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do wskazanego użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z JIDem, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
 
 /request last
 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
 /request ping
+ Wysyła żądanie XMPP Ping. Należy użyć pełnego JIDa; żądanie z niepełnym JIDem zostanie obsłużone przez serwer.
 /request time
 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
 /request vcard
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
 /SET [opcja [= wartość]]
 
 Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
+Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.