view mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents 8c6ea998f484
children
line wrap: on
line source


 /SET [opcja [= wartość]]

Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.